de Algemene voorwaarden

Hieronder vind je de algemene voorwaarden van Bjulk BV.


1. Gebruik Bjulk.be

Bjulk.be (de “website”) toont producten van Bjulk BV (“Bjulk”) die online reserveerbaar zijn. 

Op het gebruik van de website zijn alle daarop vermelde voorwaarden, met inbegrip van Bjulk’s privacybeleid, van toepassing.


Wij doen ons best om de website virusvrij te houden, maar kunnen dat niet garanderen. De website bevat mogelijk links naar websites van derden. Wij staan niet in voor de inhoud, het functioneren en het virusvrij zijn van de websites van derden.


De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van gebruikers van de website wordt uitdrukkelijk afgewezen.2. Privacy

Op alle diensten van Bjulk is het privacybeleid van toepassing dat je kunt vinden op de website (linksonder aan de pagina).3. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, logo's en foto’s, zijn eigendom van Bjulk. Zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Bjulk is het niet toegestaan om deze te gebruiken in de meest brede zin.4. Reserveren van producten.

Producten reserveren is mogelijk na opgave van je naam, GSM-nummer, e-mail en leveringsadres. Voor een profiel is aanvullend een wachtwoord noodzakelijk. Het wachtwoord is persoonlijk en wij vragen je hier vertrouwelijk mee om te gaan. Het leveringsadres dient binnen verzorgingsgebied van Bjulk te liggen, dat op de website vermeld is..


Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen producten reserveren.


In bepaalde gevallen kan slechts een maximaal aantal artikelen per klant gereserveerd worden. Limieten worden op de website aangegeven.


De online reservering van producten verplicht niet tot aankoop. Je beslist pas bij levering of je de producten koopt. Je kan jouw reservering aanpassen, mits binnen op de website aangegeven termijn. Bjulk behoudt zich het recht voor reserveringen met een te korte of te lange levertermijn niet in behandeling te nemen.5. Levering, kopen en betaling

Bjulk levert de reserveringen op locatie; deze kunnen niet worden afgehaald. Bjulk levert alleen in Berchem (Antwerpen), Groen Kwartier, Haringrode en Zurenborg. De leveringstermijn wordt na plaatsen van de bestelling overeengekomen.


Bjulk vult verpakkingen volgens het systeem van het -teken. Als het verpakte gewicht afwijkt van de hierin vastgelegde norm, wordt alleen het verpakte gewicht aangerekend.


De koopovereenkomst komt tot stand bij bezorging na aanvaarding van de levering. Je kan er ook voor kiezen om het aanbod, of een deel daarvan, niet te aanvaarden. Bjulk behoudt zich het recht toe de levering in te trekken indien een deel niet wordt aanvaard. Bij een aanvaarding van een deel van de levering, dan worden de overeengekomen bezorgkosten aangerekend.


Bjulk communiceert de geaccepteerde betalingswijzen op de website.6. Herroepingsrecht na bezorging

Je beschikt over een termijn van 14 dagen om de aankoop van producten die je bij nader inzien niet wenst te behouden te herroepen. Deze termijn gaat in op de dag van de levering. Je dient je wil tot herroepen kenbaar maken via de contactpagina op de website (link naar de contactpagina staat onderaan).


Je kan jouw herroepingsrecht uitoefenen zonder opgave van enige reden. Eenmaal je jouw herroepingsrecht tijdig hebt uitgeoefend, worden de betreffende producten – in onbeschadigde en originele staat – na afspraak opgehaald.


Als je de aankoop van een of meerdere producten tijdig herroept, verrichten wij de terugbetaling van de prijs die u daarvoor werd aangerekend zo snel mogelijk, en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat hierover Bjulk werd geïnformeerd.7. Houdbaarheid

Bjulk levert producten met een houdbaarheidstermijn van 3 maanden of langer. De peildatum is de dag van levering.8. Verpakkingsmateriaal en statiegeld

Alle geleverde verpakkingen (potten, deksels, flessen, doppen, zakken, dozen, bewaarcontainers, tassen, etiketten...) blijven het eigendom van Bjulk. De klant verbindt zich als een goede huisvader voor de verpakking zorg te dragen en deze op een redelijke manier leeg te maken. Schoonmaken is niet vereist.


De klant heeft het recht op het bij aankoop betaalde statiegeld op de verpakking. Dit recht vervalt bij beschadigde of niet complete verpakkingen. Bjulk haalt de verpakkingen op bij een volgende levering, tenzij anders overeengekomen.10. Communicatie

Klanten kunnen bij opmerkingen/klachten indienen via de contactpagina op de website (link staat onderaan de pagina).


Gebruikers geven Bjulk BV het recht om geplaatste berichten op de website (bv. beoordelingen ofwel “reviews”) te beoordelen en deze te verwijderen indien deze feitelijk onjuist, beledigend, en/of haatdragend zijn, de rechten van andere personen schenden, links naar websites bevatten en/of materiaal van derden bevatten. Gebruikers geven Bjulk BV het recht om de geplaatste berichten op de website te gebruiken, mits geanonimiseerd.11. Aansprakelijkheid, overmacht

Bjulk is aansprakelijk voor geleverde producten volgens de belgische wetgeving. In geval van fout of nalatigheid door Bjulk is de aansprakelijkheid van Bjulk beperkt tot de verkoopwaarde van het desbetreffende product.


Bjulk is niet aansprakelijk voor vertraging, niet- of niet-juiste levering als een direct of indirect gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Bjulk, die de normale uitvoering van de overeenkomst verhindert of zodanig bemoeilijkt dat deze redelijkerwijze niet van Bjulk kan worden verlangd, zoals staking, ziekte van personeel, overheidsmaatregelen.12. Wetgeving en geschillen 

Belgisch recht is van toepassing op alle verkopen van Bjulk.


Bij een geschil over een verkoop van Bjulk kan de Consumentenombudsdienst gecontacteerd worden op volgend adres: Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel. Tel.: 02/702.52.00. Fax.: 02/808.71.20. E-mail: contact@consumentenombudsdienst.be.


Maatschappelijke zetel

Bjulk BV

Van Vaerenberghstraat 84

2600 Berchem (Antwerpen)

Tel.: +32 474 468 662

Ondernemingsnummer: 0750.988.252

Vestigingsnummer: 2.305.206.780

IBAN: BE65.1431.1231.5896 - BIC: GEBA BE BB